Zaštita privatnosti

Identifikacija operatera

Operater internetske trgovine UniLady, s.r.o. (u daljnjem tekstu: trgovina) i izvršitelj obrade osobnih podataka trgovine je tvrtka UniLady, s.r.o., sa sjedištem na adresi Bakossova 14464/3D, 974 01 Banská Bystrica, Slovačka Republika , IČO: , registriran kod Okružnog suda Banská Bystrica, umetak br. 39260/S, odjeljak: Sro. Kontakt za rješavanje pitanja zaštite i obrade osobnih podataka - telefon: +421 919 060 751, e-mail: sk@unilady.eu

Osobne informacije

Prema Zakonu 18/2018 Coll. o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci su definirani kao: "Svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati i koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na temelju općeprimjenjivog identifikatora, drugog identifikatora kao što je ime , prezimena, matičnog broja, podataka o lokaciji* ili online identifikatora, ili na temelju jedne ili više karakteristika ili znakova koji čine njegov fizički identitet, fiziološki identitet, genetski identitet, psihološki identitet, mentalni identitet, ekonomski identitet, kulturni identitet ili društveni identitet" .

* Podaci o lokaciji - § 57 par. 2. Zakona br. 351/2011 Zb. o elektroničkim komunikacijama s izmjenama i dopunama.

Obrada osobnih podataka

Izjavljujemo da su naši sustavi zaštićeni od zlouporabe osobnih podataka, svi se osobni podaci smatraju strogo povjerljivima i njima se postupa u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičke osobe tijekom obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu GDPR), kojom se ukida Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i sukladno Zakonu br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama.

Tvrtka UniLady, s.r.o. će obraditi (prikupiti, pohraniti i koristiti) dostavljene osobne podatke na način koji je u skladu sa Zakonom 18/2018 Coll. o zaštiti osobnih podataka. Nastojat ćemo da osobni podaci ispitanika budu točni i ažurni i nećemo ih zadržavati dulje nego što je potrebno. Operater je dužan čuvati podatke u skladu sa zakonom, na primjer podatke potrebne za potrebe poreza na dohodak i revizije. Koliko dugo treba zadržati određene vrste osobnih podataka također može biti regulirano posebnim zahtjevima poslovnog sektora i dogovorenim postupcima. Osobni podaci mogu se pohraniti i dulje od navedenih razdoblja, ovisno o individualnim poslovnim potrebama.

Ova Obavijest o privatnosti utvrđuje vrste osobnih podataka koje prikupljamo, načine na koje koristimo te podatke, osobe i subjekte s kojima dijelimo te podatke i izbore koje imate u vezi s korištenjem podataka od strane naše tvrtke. Ova obavijest također opisuje mjere koje poduzimamo za zaštitu sigurnosti informacija. U nastavku su navedeni načini na koje nas možete kontaktirati:

dobili pristup osobnim podacima koje ste nam dali, mogli ispraviti, blokirati ili izbrisati te osobne podatke,
mogli bi opozvati svaku privolu za obradu Vaših osobnih podataka koju ste prethodno dali,
možete nas obavijestiti da više ne želite primati marketinške materijale, i
mogli bi pitati bilo što u vezi s postupcima zaštite Vaših osobnih podataka.

Kako bismo mogli pružati usluge prodaje u trgovini, moramo prikupljati osobne podatke dotičnih osoba za potrebe korespondencije i fakturiranja. U svakom slučaju, obvezujemo se osigurati da podaci koje prikupljamo i koristimo budu prikladni za ovu svrhu i da ne predstavljaju povredu privatnosti dotičnih osoba. Vezano za kontaktiranje u marketinške svrhe, tvrtka će kontaktirati pogođene osobe radi daljnjeg pristanka na obradu osobnih podataka, u slučaju da se ne radi o legitimnom interesu. Tvrtka UniLady, s.r.o. prikuplja samo nužne osobne podatke u svrhu pravilne obrade vaše narudžbe u trgovini i informiranja o tijeku iste. To su sljedeći podaci:

ime i prezime naručitelja
e-mail naručitelja
adresu za naplatu računa naručitelja za potrebe izdavanja porezne isprave
adresa dostave naručitelja za potrebe dostave narudžbe
telefonski kontakt s naručiteljem za potrebe komunikacije s kupcem s naše strane i sa strane dostavljača
eventualno ID broj, PDV broj i PDV broj za potrebe izdavanja poreznog dokumenta

Naknadno obrađujemo sve ostale naloge naručitelja.

Izjavljujemo da prilikom obrade osobnih podataka ne profiliramo podatke pogođenih osoba.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Obrada osobnih podataka od strane UniLady, s.r.o. potrebno je za ispunjenje ugovora o kupnji robe, odnosno za ispunjenje zakonskih obveza.

Kontaktiranje pogođenih osoba

Naš cilj nije narušavanje privatnosti dotičnih osoba, te se u tom kontekstu obvezujemo da nećemo postavljati nebitna ili nepotrebna pitanja. Osim toga, inforPodaci koje daju subjekti podataka podliježu strogim mjerama i postupcima za smanjenje rizika od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.

Posrednici koji su primatelji osobnih podataka

Osobne podatke pogođenih osoba možemo prenijeti trećim stranama koje su ugovorno dogovorene s našom tvrtkom tijekom suradnje s vama. Sve treće strane s kojima možemo dijeliti subjekte podataka dužne su pohraniti ove podatke na siguran način i koristiti ih isključivo za obavljanje usluge koju pružaju subjektima podataka u naše ime. Kada posrednici više ne trebaju osobne podatke pogođenih osoba za pružanje ove usluge, postupaju dalje prema Zakonu 18/2018 Coll. Ako je za pružanje usluge potrebno prenijeti osjetljive osobne podatke pogođenih osoba trećoj strani, to ćemo učiniti samo pod uvjetima pribavljanja privole pogođenih osoba, osim ako ne postoji obveza učiniti drugačije po zakonu.

Popis naših posrednika koji su primatelji osobnih podataka:

računovodstvena tvrtka sa sjedištem u Slovačkoj Republici
hosting tvrtka sa sjedištem i podatkovnim centrom u Europskoj uniji
kurirske i prijevozničke tvrtke koje osiguravaju dostavu robe:
Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovačka Republika
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovačka Republika
Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovačka Republika
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovačka Republika

Pristanak

Ako od Vas zatražimo osjetljive osobne podatke, uvijek ćemo Vas unaprijed obavijestiti i navesti razlog zašto i kako će se ti osobni podaci koristiti.

Prava kupca kao subjekta podataka

Kad god posjedujemo ili obrađujemo osobne podatke kupca, kupac - nositelj podataka - ima sljedeća prava:

Pravo pristupa – pravo tražiti kopiju podataka koje imamo o kupcu.
Pravo na ispravak – pravo na ispravak podataka koje imamo o kupcu koji su netočni ili nepotpuni.
Pravo na zaborav - u određenim okolnostima kupac može zatražiti da se podaci koje imamo o njemu izbrišu iz naše evidencije.
Pravo na ograničenje obrade – ako vrijede određeni uvjeti da imaju pravo na ograničenje obrade.
Pravo na prenosivost – pravo na prijenos podataka koje imamo o korisniku drugoj organizaciji.
Pravo na prigovor – pravo na prigovor na određene vrste obrade, kao što je izravni marketing.
Pravo na prigovor na automatiziranu obradu, uključujući profiliranje; također pravo na pravne učinke automatizirane obrade ili profiliranja.
Pravo na sudsku reviziju: u slučaju da Tvrtka odbije korisnikov zahtjev za pravo pristupa, klijentu ćemo dati razlog zašto. Kupac ima pravo pritužbe kako je opisano u nastavku.

Pogođena osoba može ostvariti ova prava kontaktirajući UniLady, s.r.o. kako slijedi:

pisanim putem, slanjem dopisa na adresu sjedišta društva,
elektroničkim putem, slanjem e-mail poruke na gore navedenu e-mail adresu,
putem telefona na gore navedeni broj.

Informacije koje pružamo subjektima podataka

Kontakt podaci nadležnog službenika za zaštitu osobnih podataka.
Svrha obrade kao i pravni temelj obrade.
Ako se obrada temelji na legitimnim interesima organizacije ili treće strane, podatke o tim interesima.
Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju.
Primatelji ili kategorije primatelja kojima su podaci dostupni.
Ako tvrtka namjerava prenijeti osobne podatke u treću državu ili međunarodnu organizaciju, podatke o tome kako to osigurava. EU je odobrila slanje osobnih podataka nekim zemljama koje zadovoljavaju minimalni standard zaštite osobnih podataka. U ostalim slučajevima tvrtka će osigurati provedbu posebnih mjera za zaštitu Vaših osobnih podataka.
Koliko će dugo podaci biti pohranjeni.
Pojedinosti o pravima ispitanika na ispravak, brisanje, ograničenje ili prigovor na obradu.
Informacija o pravu ispitanika na povlačenje privole u bilo kojem trenutku.
Kako podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.
Je li davanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni uvjet, odnosno uvjet nužan za sklapanje ugovora, kao i jesu li dotične osobe dužne dati osobne podatke i moguće posljedice nedavanja takvih podataka.
Izvor osobnih podataka, ako nisu prikupljeni izravno od ispitanika.
Sve pojedinosti i informacije o automatiziranom donošenju odluka, kao što je profiliranje, i sve značajne informacije o uključenoj logici, kao i značenju i očekivanim posljedicama takve obrade.

Obrasci identifikacijskih dokumenata (ID) potrebnih ispitanicima za dokazivanje identiteta u odnosu na tražene informacije

Tvrtka UniLady, s.r.o. prihvaća sljedeće oblike osobnih iskaznica ako se traže informacije o osobnim podacima dotičnih osoba:

općineosobna iskaznica
putovnica
rodni list

Razdoblje arhiviranja (razdoblje čuvanja)

Tvrtka će obrađivati ​​osobne podatke svakog kupca u trgovini u razdoblju od 10 godina od zadnje narudžbe u trgovini, osim ako kupac - nositelj podataka - ne zatraži prijevremeno brisanje svojih osobnih podataka. Osobni podaci za potrebe ispunjenja propisanih zakonom (npr. Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o arhivskom arhivu i registrima itd.) čuvaju se na razdoblje koje je u skladu s važećim zakonskim propisima Slovačke Republike i Europske unije.

Sumnja na nepropisno postupanje s osobnim podacima

U slučaju sumnje da je tvrtka UniLady, s.r.o. nije u skladu sa zakonom, možete se, osim zakonom danih mogućnosti, obratiti i kontakt osobi UniLady, s.r.o. putem gore navedenih kontakt podataka, koji mogu provjeriti postupak u konkretnom slučaju i odmah dogovoriti pravni lijek. Pogođena osoba ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, sve dok smatra da je izravno pogođena svojim pravima utvrđenim u GDPR-u ili relevantnim zakonskim propisima .

Promjena ili brisanje osobnih podataka

Nakon prijave u trgovinu imate priliku saznati koje osobne podatke o Vama bilježimo i te podatke možete urediti ili izbrisati. Napominjemo da se podaci o fakturiranju na izdanim poreznim dokumentima ne mogu brisati niti mijenjati iz pravnih razloga. Ukoliko želite u potpunosti otkazati registraciju u trgovini, a još niste izvršili nikakvu narudžbu, samo pošaljite e-mail na gornju kontakt e-mail adresu. Za izmjene podataka ili pristup Vašim podacima, koristite naš obrazac.

Prijavite se

Zaboravljena lozinka

Postavke privatnosti

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaš posjet ovoj web stranici, analizirali njezinu izvedbu i prikupljali podatke o njezinoj upotrebi. U tu svrhu možemo koristiti alate i usluge trećih strana, a prikupljene podatke možemo prenijeti partnerima u EU, SAD-u ili drugim zemljama. Klikom na "Prihvati sve kolačiće" izražavate svoj pristanak na ovu obradu. Možete pronaći detaljne informacije ili urediti svoje postavke u nastavku.

Politika zaštite osobnih podataka

Pokaži detalje

Prijavite se

Zaboravljena lozinka

Proizvod je dodan u košaricu
Nastaviti s kupovinom Za narudžbu