Poslovni uvjeti

1. Opće odredbe

1.1 Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti") uređuju prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između prodavatelja, a to je tvrtka UniLady, s.r.o., sa sjedištem u Bakossova 14464/3D, 974 01 Banská Bystrica ID broj: 55 168 990, registriran u Okružnom sudu Bánska Bystrica, Odjel: Sro, uložak br.: 45605 / S i kupac, čiji je predmet kupnja i prodaju robe iz ponude web stranice jedne od elektroničkih trgovina unilady.sk (u daljnjem tekstu "trgovina") kojom upravlja prodavatelj.

1.2 Ugovorne strane su se složile da kupac, slanjem elektroničke narudžbe prodavatelju, potvrđuje da je suglasan da se ovi opći uvjeti i njihovi uvjeti primjenjuju na sve kupoprodajne ugovore sklopljene na bilo kojoj web stranici e-trgovine kojom upravlja prodavatelja, temeljem kojeg će prodavatelj kupcu isporučiti robu predstavljenu na predmetnoj web stranici (u daljnjem tekstu „ugovor o kupoprodaji") te za sve odnose između prodavatelja i kupca, koji su uglavnom nastali tijekom sklapanje kupoprodajnog ugovora i reklamacije robe te da je s njima u cijelosti upoznat.

1.3 Kupac je fizička osoba starija od 16 godina ili pravna osoba koja je poslala elektroničku narudžbu obrađenu u poslovnom sustavu UniLady, s.r.o. nakon samoautorizacije.

Potrošač je osoba koja pri sklapanju i ispunjenju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje trgovačke ili druge poslovne djelatnosti.

1.4 Pod robom se podrazumijevaju svi proizvodi ili usluge koje su dostupne u trgovinama kojima upravlja UniLady, s.r.o. za kupnju putem poslovnog sustava UniLady, s.r.o. Roba izrađena prema posebnim zahtjevima kupca je roba koja je posebno naručena od dobavljača prodavatelja za određenog kupca na temelju specifikacije kupca i za koju je prodavatelj zatražio novčani predujam. Servis podrazumijeva pružanje podrške - tehničke, savjetodavne, stručne.

1.5 Elektronička narudžba je poslani elektronički obrazac koji sadrži podatke o kupcu, popis naručenih proizvoda iz ponude trgovine i cijene tih proizvoda, a obrađuje ga poslovni sustav UniLady, s.r.o. kao i e-mail poslan na adresu prodavatelja. Narudžba je prijedlog kupca za sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem i smatra se obvezujućom (u daljnjem tekstu „narudžba").
2. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

2.1 Kupoprodajni ugovor sklapa se obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje ugovora od strane prodavatelja, što se odvija putem telefonske ili e-mail potvrde elektroničke narudžbe nakon prethodnog prihvaćanja narudžbe te nakon provjere raspoloživosti i roka isporuke. robe tražene od strane kupca, s oznakom "potvrda narudžbe". Automatski izvršena obavijest o prihvaćanju narudžbe u elektroničkom sustavu prodavatelja ne smatra se obvezujućim prihvaćanjem narudžbe. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora nastaje obvezujući pravni odnos između prodavatelja i kupca.

2.2 U slučaju narudžbe robe izrađene prema posebnim zahtjevima kupca, prodavatelj može od kupca zatražiti polog u dogovorenom iznosu. Davanjem pologa, kupac daje neopozivu suglasnost operateru da roba za koju je polog položen spada u raspon robe definiran u § 12 par. 5. Zakona br. 108/2000 Coll. o zaštiti potrošača u prodaji od vrata do vrata i prodaji putem pošte, s izmjenama i dopunama, te stoga kupac ne može odustati od sklopljenog ugovora. Kupac se obvezuje operateru platiti ugovornu kaznu u visini položenog depozita za neopravdano neprihvaćanje robe izrađene prema posebnim zahtjevima kupca. Plaćanjem ugovorne kazne kupac se ne oslobađa obveze plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti. Prodavatelj može zatražiti novčani predujam u dogovorenom iznosu i u slučaju narudžbe robe koja se izrađuje po narudžbi. Takva roba (osim ako je izrađena prema posebnim zahtjevima kupca) ne spada u raspon robe definiran u § 12 par. 5. Zakona br. 108/2000 Coll. o zaštiti potrošača u prodaji od vrata do vrata i prodaji putem pošte, s izmjenama i dopunama, te stoga kupac može odustati od sklopljenog ugovora.

2.3 Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez naknade prije sklapanja kupoprodajnog ugovora. Narudžbu je moguće otkazati telefonom ili e-mailom. Potvrdu otkazivanja narudžbe prodavatelj obavještava kupca e-mailom.
3. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

3.1 Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma primitka robe u skladu s odjeljkom § 7 par. 1. Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača o prodaji putem pošte).

3.2 U isto vrijeme kao i ododstupanje od kupoprodajnog ugovora je mogućnost isporuke robe prodavatelju zajedno s priborom u originalnom pakiranju. Trošak povrata robe snosi sam kupac koji je dužan neoštećenu robu poslati na adresu tvrtke. Prodavatelj ne preuzima robu vraćenu putem usluge plaćanja pouzećem.

3.3 U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja nije korištena, te nije oštećena ili nepotpuna, prodavatelj će kupcu vratiti već plaćenu kupoprodajnu cijenu za robu navedenu u obvezujućem prihvaćanju narudžbu ili njezin dio u roku od 14 radnih dana od dostave odustanka od kupoprodajnog ugovora i isporuke robe prodavatelju bezgotovinskom uplatom na račun kupca naveden od strane kupca.

3.4 U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je rabljena i oštećena ili nekompletna, prodavatelj će kupcu vratiti alikvotnu vrijednost već plaćene kupoprodajne cijene.

3.5 U slučaju valjanog odustajanja od ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti kupovnu cijenu, uključujući i troškove koje je kupac imao u vezi s naručivanjem robe, ako kupac, zajedno s robom, preda prodavatelju pisane dokumente koje je kupac sačinio u vezi s naručivanjem robe. Kupac snosi troškove povrata robe samo ako roba nije u potpunosti udovoljavala zahtjevima kvalitete te je ujedno bila s nedostatkom. Roba istih ili sličnih karakteristika kao ona navedena u ponudi robe na web stranici prodavatelja smatra se robom koja u potpunosti udovoljava zahtjevima kvalitete.

3.6 Troškovima koje kupac ima u vezi s naručivanjem robe smatraju se troškovi izrade narudžbe, a posebice cijena telefonskog poziva kojim je kupac dao prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora, odnosno cijena za spajanje kupca na web stranicu prodavatelja, pri čemu je kupac u roku od 30 minuta ispunio i poslao obrazac za narudžbu robe na web stranici ili napisao i poslao e-mail s narudžbom robe.

3.7 Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe dogovorene u kupoprodajnom ugovoru zaustavio proizvodnju ili izvršio takve ozbiljne promjene koje su onemogućile ispunjenje prodavateljevih obveza koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora ili za razlozi više sile. Prodavatelj je dužan o ovoj činjenici odmah obavijestiti kupca i vratiti mu već uplaćenu jamčevinu za robu koja je ugovorena kupoprodajnim ugovorom.

3.8 Potrošač može ostvariti pravo na odustanak od ugovora prema § 7 par. 1 kod prodavatelja u papirnatom obliku ili elektroničkim putem popunjavanjem obavijesti o odustajanju od ugovora prema privitku – obrascu za reklamaciju u kojem će se nalaziti tekst (format možete mijenjati, ali zakon jasno nalaže obvezu objave obrazac za odustajanje, koji mora sadržavati sljedeće):

Prodavatelj će dodati svoje ime, prezime i adresu sjedišta, ako se radi o fizičkoj osobi poduzetniku, naziv tvrtke i sjedište odnosno mjesto poslovanja, ako je pravna osoba, ili broj telefaksa i e- mail adresa]:

Ovime objavljujem/objavljujemo* da ja/mi odustajemo* od ugovora za ovu robu*: ..............

Datum narudžbe/datum prijema* ..............

– Ime i prezime potrošača/potrošača* ..............

– Adresa potrošača/potrošača* ..............

– Potpis potrošača/potrošača* (samo ako se ovaj obrazac podnosi u papirnatom obliku) ..............

- Datum ..............
4. Uvjeti isporuke

4.1 Mjesto isporuke robe je poštanska adresa navedena u elektroničkoj narudžbi od strane kupca, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore u kupoprodajnom ugovoru. Mjesto isporuke robe može biti i mjesto preuzimanja prodavatelja, ako kupac u elektroničkoj narudžbi odabere tu opciju. Robu će prodavatelj dostaviti najkasnije u roku od 29 dana korištenjem usluga trećih osoba (kurirske službe u daljnjem tekstu "prijevoznik"), ili vlastitim sredstvima prodavatelja ili na temelju dogovora s kupcem, robu biti će pripremljeni na sabirnom mjestu na unaprijed dogovoreni datum najkasnije u roku od 29 dana.

4.2 Kupac je dužan preuzeti robu na mjestu navedenom u kupoprodajnom ugovoru. Nakon proteka vremena od dana kada je kupac bio dužan preuzeti robu, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i robu prodati trećoj osobi. Nakon prodaje ugovorene robe trećoj osobi, avans za ugovorenu robu plaćen od strane kupca uračunat će se u punom iznosu u ugovornu kaznu koju je kupac dužan platiti prodavatelju.

Narudžba iznad 59,- EUR - BESPLATNA.

Narudžba ispod 58,99 EUR PAKET KUTIJA - 7,50 EUR.

Narudžba ispod 58,99 EUR KURIR - 7,50 EUR.

PayPal - BESPLATNO.

Bankovni prijenos - BESPLATNO.

Plaćanje karticom - BESPLATNO.

Plaćanje pouzećem - 1,99 EUR.

Sve cijene u našoj trgovini su ugovorne, sadrže PDV i konačne su.

Narudžbe se obrađuju odmah ako je roba na skladištu. U slučaju da roba nije isporučenaribuliran zbog nedostatka zaliha, raspoređuje se odmah nakon isporuke u skladište.

4.3 Prodavatelj je dužan kupcu uz robu dostaviti najkasnije u pisanom ili elektroničkom obliku sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe te druge dokumente propisane važećim zakonskim propisima (upute na domaćem jeziku, jamstveni list, dostavu bilješka, porezni dokument).
5. Stjecanje vlasništva i prijelaz rizika oštećenja robe

5.1 Vlasništvo nad robom prenosi se na kupca po isporuci robe uz odgodni uvjet plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti. Do prijenosa prava vlasništva s prodavatelja na kupca u čijem su posjedu proizvodi i usluge, kupac ima sve obveze skrbnika stvari te je dužan proizvode i usluge o svom trošku čuvati na sigurnom i označavati tako da ih je moguće identificirati kao robu prodavatelja u svim okolnostima.

5.2 Rizik od oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada robu preuzme kupac ili njegov zastupnik ili kada on to ne učini na vrijeme, zatim u trenutku kada mu prodavatelj dopusti rukovanje robom i kupac ne preuzima robu.
6. Prava i obveze kupca, prava i obveze prodavatelja

6.1 Kupac je dužan:

· preuzimanje kupljene ili naručene robe,
· platiti prodavatelju ugovorenu kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku uključujući i troškove dostave robe,
· ne narušavati dobro poslovno ime prodavatelja,
· primitak robe potvrdite u dostavnici svojim potpisom ili potpisom osobe koju on ovlasti.

Kupac ima pravo na:

· za isporuku robe u količini, kvaliteti, datumu i mjestu dogovorenim između ugovornih strana u obvezujućem prihvaćanju narudžbe.

6.2 Prodavatelj je dužan:

na temelju narudžbe potvrđene od strane prodavatelja isporučiti robu kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i roku te je pakirati ili opremiti za transport na način potreban za njezino očuvanje i zaštitu,
· osigurati da isporučena roba bude u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Slovačke,
kupcu zajedno s robom najkasnije u pisanom ili elektroničkom obliku predati sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe te druge dokumente propisane važećim zakonskim propisima (upute na slovačkom jeziku, jamstveni list, otpremnicu, poreznu dokument).

Prodavatelj ima pravo:

· za uredno i pravodobno plaćanje kupovnine od strane kupca za isporučenu robu.
7. Kupoprodajna cijena, plaćanja

7.1 Kupoprodajna cijena robe je cijena ugovorena u kupoprodajnom ugovoru i/ili prema cjeniku prodavatelja važećem u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu "kupoprodajna cijena").

7.2 Kupoprodajna cijena navedena na web stranici www.unilady.sk kojom upravlja prodavatelj odnosi se isključivo na kupnju putem poslovnog sustava UniLady, s.r.o. Cijena ne uključuje prijevoz, savjetodavne ili konzultantske usluge niti bilo koje druge troškove, osim ako nije navedeno u opisu robe na web stranici neke od elektroničkih trgovina. Troškovi montaže i dostave nisu uključeni u kupoprodajnu cijenu robe, te prodavatelj nije dužan pružiti te usluge kupcu.

7.3 Kupac je dužan platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu, uključujući troškove dostave robe, u obliku gotovinskog plaćanja na mjestu preuzimanja, pouzećem na mjestu isporuke robe, pouzećem putem tvrtki koja pruža poštanske usluge ili bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja naveden u obvezujućem prihvaćanju narudžbe.

7.4 U slučaju da kupac kupoprodajnu cijenu plati prodavatelju bezgotovinskom virmanom, datumom uplate smatra se dan kada je cjelokupna kupoprodajna cijena uplaćena na račun prodavatelja. Kupac je dužan platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu za ugovorenu robu u roku iz kupoprodajnog ugovora, a najkasnije prilikom preuzimanja robe. U slučaju da kupac plati prodavatelju kupoprodajnu cijenu za robu dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i zahtijevati povrat kupoprodajne cijene samo u skladu s važećim zakonskim propisima Slovačke. Republika.

7.5 Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu kupcu po nabavnoj cijeni važećoj u trenutku kreiranja narudžbe.

7.6 Kupac vrši plaćanje u eurima, osim ako nije drugačije određeno međusobnim dogovorom, na jedan od sljedećih načina:

· Prije preuzimanja robe (virmanom/pologom na račun ili poštanskom uplatnicom). Prodavatelj će robu rezervirati za kupca najduže 3 radna dana od dana primitka narudžbe. Ukoliko se uplata ne izvrši u roku od 3 radna dana, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora nakon što obavijesti kupca.
· Prilikom preuzimanja robe (pouzećem/kurirska služba)

7.7 Akcijske cijene vrijede do rasprodaje zaliha ili tijekom razdoblja navedenog za sniženu cijenu.
8. Uvjeti jamstva i reklamacije

8.1 Jamstveni rok za izvršenje potrošačkih ugovora (Zakon br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama) postavljen je na najmanje 24 mjeseca od datuma sklapanja kupoprodajnog ugovora, osim ako nije utvrđeno drugačije jamstveno razdoblje. za posebne slučajeve, ili gore ograničeno datumom isteka robe i teče od dana primitka robe i potvrde potrebnih povezanih dokumenatah s robom od strane ovlaštene osobe. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme u kojem kupac nije mogao koristiti robu zbog jamstvenog popravka robe. Pod ovlaštenom osobom podrazumijeva se kupac ili osoba koju je kupac ovlastio u slučaju njegove odsutnosti za preuzimanje robe navedene u kupoprodajnom ugovoru.

8.2 Za rješavanje pritužbi vrijede važeći uvjeti reklamacije. Ovi uvjeti reklamacije odnose se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja putem web stranica elektroničkih trgovina kojima upravlja prodavatelj. Reklamacije se obrađuju prema važećim zakonskim propisima Republike Slovačke. Slanjem narudžbe prodavatelju kupac potvrđuje da je uredno obaviješten o uvjetima i načinu reklamacije robe, uključujući informacije o tome gdje se reklamacija može ostvariti i o obavljanju jamstvenog popravka u skladu s § 18 par. 1. Zakona br. 250/2007 Z . iz. o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Coll. o povredama odredaba kasnije donesenih propisa (u daljnjem tekstu: Zakon).

8.3 Uvjeti reklamacije u ovom obrascu vrijede za sve poslovne slučajeve, osim ako nisu ugovorom dogovoreni drugi uvjeti reklamacije.

8.4 Kupac ima pravo tražiti jamstvo prodavatelja samo za robu koja pokazuje nedostatke uzrokovane od strane proizvođača, dobavljača ili prodavatelja, pokrivena je jamstvom ili je kupljena od prodavatelja. Kupac je dužan podnijeti reklamaciju prodavatelju u skladu s važećim reklamacijskim postupkom bez nepotrebnog odgađanja, u protivnom prestaje pravo kupca prema prodavatelju da besplatno otkloni nedostatak.

8.5 Kupac nema pravo primjenjivati ​​jamstvo za nedostatke o kojima ga je prodavatelj obavijestio u trenutku sklapanja ugovora ili za koje je morao znati, uzimajući u obzir okolnosti pod kojima je kupoprodajni ugovor sklopljen. .

8.6 Kupac je dužan pregledati robu po primitku robe. Ako to ne učini, može reklamirati nedostatke utvrđene ovim pregledom, samo kada dokaže da je roba već imala te nedostatke u vrijeme preuzimanja robe.

8.7 Prodavatelj je odgovoran za nedostatke proizvoda. Ako roba pokaže nedostatke, kupac ima pravo reklamirati prodavatelja u skladu s odredbama. § 18 par. 2. Zakona slanjem elektroničkim putem elektroničkom poštom. Kupac je dužan u obrascu točno naznačiti vrstu i opseg nedostataka na robi. Postupak reklamacije robe koja se objektivno može isporučiti prodavatelju počinje danom kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
a) dostava popunjenog obrasca reklamacije od kupca prodavatelju,
b) isporuka tražene robe od kupca do prodavatelja
Postupak reklamacije robe koja se objektivno ne može isporučiti prodavatelju i koja je čvrsto ugrađena počinje danom kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
a) dostava popunjenog obrasca reklamacije od kupca prodavatelju,
b) pregled reklamirane robe od strane treće osobe koju odredi prodavatelj, a koja će kupcu izdati pismenu potvrdu o pregledu
Početak pritužbenog postupka je ujedno i dan podnošenja pritužbe. Reklamirana roba mora se dostaviti na poštansku adresu prodavatelja, osim ako prodavatelj ne odredi drugačije (npr. isporučiti robu izravno u servisni centar). Na dan zaprimanja reklamacije prodavatelj će kupcu izdati dokument o primitku reklamacije robe u prikladnom obliku po izboru prodavatelja, npr. u obliku elektroničke pošte ili pisanim putem, u kojem je dužan točno naznačiti nedostatke robe sukladno čl. § 18 par. 5. Zakona.

8.8 Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju na naznačenom mjestu, a to je poštanska adresa i poslovnica u skladu s odjeljkom § 18 par. 2. Zakona tijekom cijelog radnog vremena, a nakon pismenog ili usmenog dogovora s kupcem i izvan radnog vremena. Na mjestu određenom za primanje reklamacija, prodavatelj je dužan osigurati nazočnost osobe ovlaštene za rješavanje reklamacija sukladno čl. § 18 par. 3. Zakona

8.9 Prodavatelj reklamaciju robe rješava odmah, au složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka postupka reklamacije. U ovaj rok nije uračunato vrijeme potrebno za vještačenje kvara. Međutim, rješavanje prigovora ne može trajati duže od 30 dana.

8.10 Prodavatelj će kupca obavijestiti o rezultatu rješavanja prigovora u zakonskom roku pisanim putem (e-mailom, poštom). Svi važeći popravci pod jamstvom su besplatni. U slučaju da prodavatelj ili treća osoba koja servisira robu ocijeni da reklamacija nije opravdana, prodavatelj će robu o svom trošku poslati stručnoj, ovlaštenoj, prijavljenoj ili akreditiranoj osobi na stručnu procjenu.

8.11 Pravo kupca na korištenje jamstva kod prodavatelja prestaje:
a) po isteku jamstvenog roka robe,

8.12 Prodavatelj je dužan postupiti po prigovoru i okončati postupak prigovora na jedan od sljedećih načina:

Što se tiče jajne stanice koja se može ukloniti:
a) predajom popravljene robe (otklanjanje kvara),
b) u zamjenu za istu novu robu.

Ako se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti, ili o jednom otklonjivom nedostatku koji se ponavlja više puta, ili o većem broju različitih otklonjivih nedostataka koji onemogućuju pravilnu uporabu robenovo kao bez nedostataka, prodavatelj rješava reklamaciju:
c) povratom pune kupoprodajne cijene robe,
d) zamjenom robe za drugu funkcionalnu robu istih ili boljih tehničkih parametara,
e) plaćanjem razumnog popusta na cijenu robe, uz suglasnost kupca.

Žalbeni postupak se također smatra prekinutim na sljedeće načine:
e) pisanim pozivom za preuzimanje poslova koje odredi prodavatelj,
f) opravdano odbijanje reklamacije za robu.
9. Mogućnost rješavanja potrošačkih sporova putem online europske RSO platforme

9.1 Također možete ostvariti sva svoja prava i zahtjeve protiv nas u okviru alternativnog spora riješenog online. Mrežno rješavanje sporova pružaju Europska komisija i slovačka kontaktna točka za internetsko rješavanje sporova (RSO). Na isti način, naša potraživanja protiv vas mogu se podnijeti putem europske platforme. Korištenje alternativnog rješavanja sporova štedi novac i vrijeme, jer će vaša žalba biti riješena u roku od 90 dana i bez značajnih financijskih izdataka. U slučaju bilo kakvih problema, obratite nam se putem naše e-mail adrese. Žalbu možete podnijeti putem platforme za online rješavanje sporova (RSO) na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
10. Zaštita osobnih podataka i privatnosti

10.1 U vezi s uvođenjem novog zakonodavstva u području zaštite osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju osobnih podataka takve podatke, koja ukida Direktivu 95/46/EC (opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu "GDPR") i provedbom mjera osigurati usklađenost prodavatelja s GDPR-om kao i s povezanim relevantnim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka (npr. Zakon br. 18/2018 Coll. o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona, dekreti Ureda za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke), korisnici mogu pronaći opću obvezu informiranja u vezi s osobnim podacima zaštita podataka na web stranici https://unilady.sk/vyhlasenie-o-spracovani-a-ochrane-osobnych-udajov.html
11. Završne i prijelazne odredbe

11.1 Ovi opći uvjeti vrijede kako je navedeno na web stranici operatera na dan slanja elektronske narudžbe, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno između ugovornih strana. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta. Obveza pisane obavijesti o promjenama ovih općih uvjeta ispunjava se njihovim postavljanjem na web stranicu elektroničke trgovine prodavatelja.

11.2 Slanjem elektroničke narudžbe kupac bezrezervno prihvaća sve odredbe „Općih uvjeta" u verziji važećoj na dan slanja narudžbe. Kupac izjavljuje da je prije izvršenja narudžbe upoznat s ovim općim uvjetima poslovanja te da se s njima u cijelosti slaže. Bez obzira na ostale odredbe ugovora, prodavatelj ne odgovara kupcu za izgubljenu dobit, propuštenu priliku ili bilo koje druge neizravne ili posljedične gubitke uslijed nemara, kršenja ugovora ili na bilo koji drugi način. U slučaju da nadležna tijela Republike Slovačke dokažu da su neke odredbe ovih uvjeta nevažeće ili neprovedive, u cijelosti ili djelomično, valjanost i provedivost ostalih odredbi i preostalih dijelova relevantne odredbe ostaju nepromijenjeni.

11.3 Relevantne odredbe Zakona br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik s izmjenama i dopunama, Zakon br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Coll. o prekršajima kako je izmijenjen i Zakon br. 108/2000 Coll. o zaštiti potrošača u prodaji od vrata do vrata i prodaji putem pošte, s izmjenama i dopunama, Zakon br. 22/2004 Coll. o elektroničkoj trgovini s izmjenama ili drugim zakonima slovačkog pravnog poretka.

11.4 Prodavatelj i kupac su suglasni da elektronički oblik komunikacije, posebice putem e-maila i interneta, u potpunosti priznaju valjanim i obvezujućim za obje ugovorne strane.

11.5 Ovi opći uvjeti stupaju na snagu prema kupcu nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Prijavite se

Zaboravljena lozinka

Postavke privatnosti

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaš posjet ovoj web stranici, analizirali njezinu izvedbu i prikupljali podatke o njezinoj upotrebi. U tu svrhu možemo koristiti alate i usluge trećih strana, a prikupljene podatke možemo prenijeti partnerima u EU, SAD-u ili drugim zemljama. Klikom na "Prihvati sve kolačiće" izražavate svoj pristanak na ovu obradu. Možete pronaći detaljne informacije ili urediti svoje postavke u nastavku.

Politika zaštite osobnih podataka

Pokaži detalje

Prijavite se

Zaboravljena lozinka

Proizvod je dodan u košaricu
Nastaviti s kupovinom Za narudžbu